W dniu 17.01.2012 roku została zawarta umowa Konsorcjum pomiędzy Gminą Konstantynów zwaną Liderem a Gminą Rokitno i Gminą Janów Podlaski zwanymi Partnerami. Przedmiotem umowy partnerstwa jest wspólna realizacja projektu „Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego w gminach nadbużańskich: Janów Podlaski, Konstantynów, Rokitno poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Podmiotem odpowiedzialnym za realizacje projektu została Gmina Konstantynów. 

Projekt „Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego w gminach nadbużańskich: Janów Podlaski, Konstantynów, Rokitno poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych” dotyczy zainstalowania 1100 zestawów solarnych w budynkach prywatnych wyłonionych w drodze konsultacji społecznych. Na terenie gminy Konstantynów zostało zainstalowanych 430 zestawów w 14 miejscowościach, na terenie gminy Janów Podlaski 420 zestawów w 18 miejscowościach, na terenie gminy Rokitno 250 zestawów w 16 sołectwach.

Uzupełnieniem wyposażenia obiektów w solary są działania promocyjne realizowane na obszarze gmin-partnerów projektu, za pomocą niniejszej strony internetowej utworzonej na potrzeby projektu, jak również w formie ogłoszeń w prasie lokalnej oraz konkursów organizowanych w szkołach. Działania promocyjne będą spełniały funkcję informacyjną przybliżającą szerokiemu gronu odbiorców problematykę wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zastosowane narzędzia przedstawią korzyści płynące z zastosowania technologii solarnej do ogrzewania ciepłej wody oraz pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Dokonana realizacją projektu analiza sytuacji społeczno – gospodarczej przed gminy wykazała wiele problemów, z którymi borykają się gminy, a które wpływają na jakość życia mieszkańców i stosunek do własnych gmin. Analiza w głównej mierze koncentrowała się na wskazaniu problemów w obszarach, którego dotyczy projekt – zagospodarowanie przestrzeni w gminie, kultura, turystyka, promocja oraz szeroko rozumiana jakość życia. Wyniki przedstawiono poniżej. Według danych Urzędu Gminy Konstantynów na terenie gminy jest 884 budynki. Według danych GUS na terenie gminy istnieją 1192 mieszkania, z których 68,05% posiada centralne ogrzewanie. Przeciętna powierzchnia mieszkania wynosi 89,4 m2, a na jedną osobę przypada średnio 26,3 m2. Od 2003 r. w gminie oddano do użytku 7 budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni 1059 m2. Na terenie gminy nie funkcjonuje żaden system wytwarzania ciepła – nie ma jednego źródła wytwarzania, sieci przesyłowych, przyłączy, węzłów cieplnych i zewnętrznych instalacji odbiorczych. Większość gospodarstw domowych korzysta ze źródeł ciepła, w których paliwem jest drewno i węgiel. Gaz zużywany jest najczęściej w celach gospodarczych. Na niskie zużycie gazu ziemnego duży wpływ ma wzrastająca w ostatnich latach cena tego nośnika energii. Największe zużycie gazu ziemnego występuje w osadzie Konstantynów, gdzie znajduje się największa liczba odbiorców, w tym zakłady produkcyjne oraz instytucje publiczne (szkoła, urząd). W pozostałych miejscowościach zużycie gazu jest minimalne. Ciepło jest wytwarzane w lokalnych kotłowniach, bloki w SM Astra (12 rodzinne) posiadają własne kotłownie gazowe. Podstawowym problemem, z jakim stykają się mieszkańcy, instytucje użyteczności publicznej oraz przedsiębiorcy z terenu Gmin Konstantynów, Janów Podlaski i Rokitno jest niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne instalacji produkujących ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Zbyt duża liczba małych kotłowni węglowych i pieców o niskiej sprawności emituje szkodliwe zanieczyszczenia i gazy cieplarniane do powietrza odnosząc jednocześnie duże straty przy produkcji i przesyle ciepła do odbiorców.

Cele projektu są zgodne z celami następujących dokumentów o charakterze strategicznym na poziomie wspólnotowym, krajowym, a także wojewódzkim i gminnym: Biała Księga „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii” to dokument, który określa strategię rozwoju odnawialnych źródeł energii w krajach Unii Europejskiej. Zielona Księga „O bezpieczeństwie energetycznym” jest dokumentem, który wskazał bezpieczeństwo energetyczne krajów Unii Europejskiej, jako najważniejszy element niezależności polityczno-ekonomicznej Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 opracowana przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju (równorzędne traktowanie zagadnień gospodarczych, społecznych i przyrodniczych), jest podstawowym, nadrzędnym dokumentem strategicznym o charakterze społeczno-gospodarczym. Narodowa Strategia Spójności (NSRO) – Cel 3: „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski” (Zapewnienie i rozwój infrastruktury ochrony środowiska). Sektorowy Program Operacyjny „Środowisko”. Jest realizowany w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2007–2013. Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007–2013. W ramach celu kierunkowego nr 1 „Wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”, priorytetu nr 4 „Rozbudowa infrastruktury technicznej” zapisano działanie nr 1.4.4 zakładające wspieranie odnawialnych źródeł energii. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006–2020. W ramach priorytetu nr 1 „Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz zdolności tworzenia miejsc pracy” Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego.

Efektem realizacji projektu są:

  • zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, wody i gleby na obszarze gmin i w regionie,
  • wzrost liczby użytkowników wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze gmin partnerów projektu,
  • poprawa stanu środowiska naturalnego w gminach Konstantynów, Janów Podlaski i Rokitno,
  • obniżenie kosztów eksploatacji budynków prywatnych w gminie Konstantynów, Janów Podlaski i Rokitno,
  • poprawa jakości życia mieszkańców gmin Konstantynów, Janów Podlaski i Rokitno,
  • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej obszaru trzech gmin,
  • stworzenie warunków do rozwoju społeczno – gospodarczego gmin,
  • stworzenie i wdrożenie działań informacyjno-promocyjnych mających na celu ochronę środowiska naturalnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i promujących wykorzystanie OZE,
  • utrwalenie pozytywnego wizerunku gminy Konstantynów, Janów Podlaski i Rokitno.

Kolejnym z korzystnych efektów jest zmniejszenie kosztów wytwarzania ciepła i ciepłej wody, wystąpi ponadto lokalne wykorzystanie zasobów energii ze źródeł odnawialnych (energia słoneczna) co umożliwi miejscowym przedsiębiorcom zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności, a mieszkańcom obniży koszty utrzymania gospodarstw domowych. Dzięki podniesieniu rangi gmin zakłada się poprawę również samopoczucia jej mieszkańców i wzrost poziomu życia na ich obszarze. Poza tym projekt w przyszłości będzie sprzyjał rozwojowi turystycznemu obszaru, na którym został zrealizowany.