• Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 jest Zarząd Województwa Lubelskiego. Obowiązki Instytucji Zarządzającej pełni w imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, mający swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Stefczyka 3b.
  Instytucja Zarządzająca, zgodnie z art. 60 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006, jest odpowiedzialna za zarządzanie regionalnym programem operacyjnym i jego realizację zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, a w szczególności za:
  • zapewnienie, że operacje są wybierane do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do regionalnego programu operacyjnego, oraz że spełniają one mające zastosowanie zasady wspólnotowe i krajowe przez cały okres ich realizacji;
  • weryfikację, że współfinansowane towary i usługi są dostarczone, oraz że wydatki zadeklarowane przez beneficjentów na operacje zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi;
  • zapewnienie istnienia informatycznego systemu rejestracji i przechowywania zapisów księgowych dla każdej operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zapewnienie, że dane na temat realizacji, niezbędne do celów zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny są gromadzone;
  • zapewnienie utrzymywania przez beneficjentów i inne podmioty uczestniczące w realizacji operacji odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją, bez uszczerbku dla krajowych zasad księgowych;
  • zapewnienie, że ocena Regionalnego Programu Operacyjnego, o której mowa w art. 48 ust. 3 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 jest prowadzona zgodnie z art. 47 w/w rozporządzenia;
  • ustanowienie procedur dla zapewnienia, że wszystkie dokumenty dotyczące wydatków i audytów, wymagane do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, są przechowywane zgodnie z wymogami art. 90 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006;
  • zapewnienie otrzymywania przez instytucję certyfikującą wszystkich niezbędnych informacji o procedurach i weryfikacjach prowadzonych w odniesieniu do wydatków na potrzeby poświadczania;
  • kierowanie pracą komitetu monitorującego i dostarczanie mu dokumentacji wymaganej w celu umożliwienia monitorowania jakościowego realizacji programu operacyjnego w świetle jego szczegółowych celów;
  • opracowanie i przedkładanie Komisji Europejskiej rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji, po ich uprzednim zatwierdzeniu przez komitet monitorujący,
  • zapewnienie przestrzegania wymogów w zakresie informacji i promocji ustanowionych w art. 69 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006;
  • dostarczanie Komisji Europejskiej informacji umożliwiających jej dokonanie oceny dużych projektów;
W przypadku Osi Priorytetowej I i II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 funkcję Instytucji Pośredniczącej pełni Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, mająca swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Granicznej 4.
Więcej informacji dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 znajdą Państwo na stronach:www.rpo.lubelskie.pl oraz www.lawp.lubelskie.pl.
Ponadto na terenie województwa lubelskiego działa 5 Punktów Informacyjnych:
 1. PUNKT INFORMACYJNY w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
  ul. Stefczyka 3b, 20 – 151 Lublin
  Zadzwoń: 0 800 888 776 (Bezpłatna infolinia), 81 44 16 750
  Napisz: rpo@lubelskie.pl, drr@lubelskie.pl
 2. PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie
  Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Zadzwoń: 82 56 30 208
  Napisz: chelm@lubelskie.pl
 3. PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej
  ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska
  Zadzwoń: 83 34 35 844
  Napisz: biala@lubelskie.pl
 4. PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu
  ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość
  Zadzwoń: 84 63 80 267
  Napisz: zamosc@lubelskie.pl
 5. PUNKT INFORMACYJNY w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (dla przedsiębiorców)
  ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin
  Zadzwoń: 81 46 23 831, 81 46 23 812
  Napisz: lawp@lubelskie.pl